Salgs- og leveringsbetingelser

Læs og download vores salgs- og leveringsbetingelser her.

Er du privatkunde finder du vores salgs- og leveringsbetingelser for private her.

Download salgs- og leveringsbetingelser som pdf her: Dansk | English

Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (juni 2023) for Bent Brandt as (herefter benævnt ”BENT BRANDT”) er gældende for salg af enhver ydelse fra BENT BRANDT, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, med- mindre BENT BRANDT skriftligt har accepteret fravigelserne.

Tekniske oplysninger, vejledning m.v.

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen og lignende i brochurer og andet salgsmateriale m.v. er kun vejledende. BENT BRANDTs oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af ydelsen, herunder for at Kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at ydelsen kan fungere i Kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.

Levering og leveringstid

Leveringsklausulen er ex works, Langdyssen 7, 8200 Aarhus (Incoterms 2010), medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Leveringstidspunkter er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for BENT BRANDT, medmindre et fast leveringstidspunkt er udtrykkeligt aftalt. Et udtrykkeligt fast leveringstidspunkt udskydes med det antal dage, som måtte gå fra aftalens indgåelse og indtil det tidspunkt, hvor BENT BRANDT har modtaget samtlige tekniske specifikationer og andre nødvendige informationer fra Kunden og denne i øvrigt har opfyldt alle nødvendige formaliteter og/eller aftalte vilkår. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for Kundens regning og risiko på BENT BRANDTs lager. BENT BRANDT er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v. Såfremt der indtræder forsinkelse, som BENT BRANDT bærer ansvaret for, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til BENT BRANDT at kræve levering, dog betinget af, at Kunden fastsætter en endelig frist på minimum 20 arbejdsdage, inden for hvilken levering skal ske, med angivelse af, at Kunden agter at hæve handlen, hvis levering ikke sker inden for fristen. Kun såfremt levering ikke sker inden for denne frist, er Kunden berettiget til at hæve aftalen. Udover den nævnte hævebeføjelse har Kunden ingen andre misligholdelsesbeføjelse ved forsinkelse og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.

Betaling

Købesummen forfalder, medmindre andet er aftalt, til betaling ved levering netto kontant. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer Kunden rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er krediteret BENT BRANDTs konto i BENT BRANDTs pengeinstitut. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

Ejendomsforbehold

BENT BRANDT har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

Garanti

BENT BRANDT giver Kunden garanti svarende til den, som BENT BRANDT har modtaget fra BENT BRANDTs underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. BENT BRANDT yder uanset foranstående 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl. Der ydes ikke anden garanti fra BENT BRANDTs side, medmindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt. For garantikrav gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser om reklamation og mangler, begrænset hæftelse m.v.

Reklamation og mangler

Kunden er forpligtet til straks og senest ugedagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere til BENT BRANDT med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Ved fragtskader skal Kunden reklamere straks ved modtagelsen over for fragtføreren og BENT BRANDT. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet. Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 12 måneder efter leveringstidspunktet. Mangler konstateret senere end 12 måneder efter levering kan ikke påberåbes. Ved mangler eller fejl i det leverede er BENT BRANDT altid berettiget til at foretage omlevering, afhjælpning af manglen eller at meddele Kunden en af BENT BRANDT fastsat forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Ved leverancer uden for Danmark, inkl. leverancer til Færøerne og Grønland, dækker BENT BRANDT ved afhjælpning kun materialerne. Al arbejdsløn ved afhjælpning hhv. montering i tilfælde af ombytning afholdes i disse tilfælde af kunden. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af overstående, herunder krav om erstatning.

Begrænset hæftelse ved mangelansvar

I anledning af en mangel hæfter BENT BRANDT, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse og lignende. BENT BRANDTs ansvar for ethvert tab er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, Kunden har erlagt for den ydelse eller produkt (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres.

Produktansvar

BENT BRANDT er ansvarlig for forbrugertingsskade i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. BENT BRANDTs produktansvar omfatter ikke erhvervstingsskade, medmindre erhvervstingsskaden kan tilregnes BENT BRANDTs grove uagtsomhed. BENT BRANDTs produktansvar eller ansvar på andet retligt grundlag kan i intet tilfælde af en erhvervstingsskade omfatte driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I ethvert tilfælde er BENT BRANDTs produktansvar for erhvervstingsskade dog begrænset til dækningen ifølge BENT BRANDTs produktansvarsforsikring. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele BENT BRANDT, såfremt Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning BENT BRANDT måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde BENT BRANDT skadesløs i samme omfang, som BENT BRANDTs ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt.

Tilbagelevering af elskrot

Elektrisk og elektronisk udstyr solgt til kunden er kunden berettiget til at tilbagelevere til BENT BRANDT. Kunden sørger for egen regning for tilbagelevering af det elektriske og elektroniske udstyr til den af BENT BRANDT anviste adresse. BENT BRANDT håndterer det elektriske og elektroniske affald i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 9 j). Begreberne ”elektrisk og elektronisk udstyr” samt ”affald af elektrisk og elektronisk udstyr” er mellem kunden og BENT BRANDT defineret som anført i miljøbeskyttelseslovens § 9 i), nr. 1 og nr. 3 samt § 3, nr. 1-5 i bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

Force majeure

BENT BRANDT er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter Aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af Aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vare- knaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som BENT BRANDT ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er BENT BRANDT berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem BENT BRANDT og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.
Tvisten skal efter BENT BRANDTs valg afgøres med Byretten i Aarhus som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten skal have sæde i Aarhus. Uanset ovenstående kan BENT BRANDT dog altid vælge at sagsøge Kun- den ved dennes hjemting.