Salgs- og leveringsbetingelser, erhverv

Her finder du vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og BENT BRANDT.

Herunder finder du vores salgs- og leveringsbetingelser. Du kan også downloade dem som pdf her.

Standard terms and conditions (pdf).

 1. Anvendelse
 2. Tekniske oplysninger, vejledning m.v.
 3. Levering og leveringstid
 4. Betaling
 5. Ejendomsforbehold
 6. Garanti
 7. Reklamation og mangler
 8. Produktansvar
 9. Begrænset hæftelse
 10. Tilbagelevering af elskrot
 11. Force majeure
 12. Lovvalg og værneting

1. Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (november 2007) for Bent Brandt as (herefter benævnt "BENT BRANDT") er gældende for salg af enhver ydelse fra BENT BRANDT, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre BENT BRANDT skriftligt har accepteret fravigelserne.

2. Tekniske oplysninger, vejledning m.v.

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen og lignende i brochurer og andet salgsmateriale m.v. er kun vejledende. BENT BRANDTs oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af ydelsen, herunder for at Kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at ydelsen kan fungere i Kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.

3. Levering og leveringstid

Leveringsklausulen er ex works, Langdyssen 7, 8200 Århus (Incoterms 2010), medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Leveringstidspunkter er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for BENT BRANDT, medmindre et fast leveringstidspunkt er udtrykkeligt aftalt. Et udtrykkeligt fast leveringstidspunkt udskydes med det antal dage, som måtte gå fra aftalens indgåelse og indtil det tidspunkt, hvor BENT BRANDT har modtaget samtlige tekniske specifikationer og andre nødvendige informationer fra Kunden og denne i øvrigt har opfyldt alle nødvendige formaliteter og/eller aftalte vilkår. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for Kundens regning og risiko på BENT BRANDTs lager. BENT BRANDT er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v. Såfremt der indtræder forsinkelse, som BENT BRANDT bærer ansvaret for, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til BENT BRANDT at kræve levering, dog betinget af, at Kunden fastsætter en endelig frist på minimum 20 arbejdsdage, inden for hvilken levering skal ske, med angivelse af, at Kunden agter at hæve handlen, hvis levering ikke sker inden for fristen. Kun såfremt levering ikke sker inden for denne frist, er Kunden berettiget til at hæve aftalen. Udover den nævnte hævebeføjelse har Kunden ingen andre misligholdelsesbeføjelse ved forsinkelse og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.

4. Betaling

Købesummen forfalder, medmindre andet er aftalt, til betaling ved levering netto kontant. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer Kunden rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er krediteret BENT BRANDTs konto i BENT BRANDTs pengeinstitut. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

5. Ejendomsforbehold

BENT BRANDT har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

6. Garanti

BENT BRANDT giver Kunden garanti svarende til den, som BENT BRANDT har modtaget fra BENT BRANDTs underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. BENT BRANDT yder uanset foranstående 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl. Der ydes ikke anden garanti fra BENT BRANDTs side, med mindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt. For garantikrav gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser om reklamation og mangler, begrænset hæftelse m.v.

7. Reklamation og mangler

Kunden er forpligtet til straks og senest ugedagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere til BENT BRANDT med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Ved fragtskader skal Kunden reklamere straks ved modtagelsen over for fragtføreren. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet. Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 12 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader Kunden dette, kan Kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. BENT BRANDTs ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til enten at foretage omlevering, afhjælpning af manglen eller at meddele Kunden en af BENT BRANDT fastsat forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Ved leverancer uden for Danmark, inkl. leverancer til Færøerne og Grønland, dækker BENT BRANDT ved afhjælpning kun materialerne. Al arbejdsløn ved afhjælpning hhv. montering i tilfælde af ombytning afholdes i disse tilfælde af kunden. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af overstående og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder driftstab, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab.

8. Produktansvar

For produktansvar er BENT BRANDT ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. BENT BRANDT fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på BENT BRANDTs produktansvarsforsikring. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele BENT BRANDT, såfremt Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning BENT BRANDT måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde BENT BRANDT skadesløs i samme omfang, som BENT BRANDTs ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt.

9. Begrænset hæftelse

BENT BRANDT hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse og lignende. BENT BRANDTs ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, Kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres.

10. Tilbagelevering af elskrot

Elektrisk og elektronisk udstyr solgt til kunden er kunden berettiget til at tilbagelevere til BENT BRANDT. Kunden sørger for egen regning for tilbagelevering af det elektriske og elektroniske udstyr til den af BENT BRANDT anviste adresse. BENT BRANDT håndterer det elektriske og elektroniske affald i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 9 j). Begreberne "elektrisk og elektronisk udstyr" samt "affald af elektrisk og elektronisk udstyr" er mellem kunden og BENT BRANDT defineret som anført i miljøbeskyttelseslovens § 9 i), nr. 1 og nr. 3 samt § 3, nr. 1-5 i bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

11. Force majeure

BENT BRANDT er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter Aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af Aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som BENT BRANDT ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er BENT BRANDT berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem BENT BRANDT og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal efter BENT BRANDTs valg afgøres med Byretten i Århus som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Voldgiftsretten skal have sæde i Århus. Uanset ovenstående kan BENT BRANDT dog altid vælge at sagsøge Kunden ved dennes hjemting.

{{headline}}

{{product.FullName}}
Omtanke

{{product.FullName}} Varenr: {{product.Number}}

Pris/stk (ekskl. moms)
Pris/stk (inkl. moms)
Pris (ekskl. moms)
Pris (inkl. moms)
{{product.Price.Value * vat | currency : '' : 2}}
FØR {{product.PriceBefore.Value * vat | currency : '' : 2}}
Sælges i pakker a {{product.ItemPackage}} stk.  
Forventet leveringstid: 1-2 hverdage. Bestillingsvare - forvent leveringstid. Midlertidigt udsolgt - forvent leveringstid

Industrikøkken · Storkøkken · Køkkenudstyr · Storkøkkenudstyr

BENT BRANDT er leverandør til danske storkøkkener, restauranter og kantiner. Vi leverer alle former for inventar, maskiner samt serverings- og køkkenartikler.
Køb på bentbrandt.dk - også online salg til private.