Miljøpolitik

BENT BRANDT er naturligvis miljøcertificeret, og det betyder, at vores drift, leverancer og serviceydelser altid sker med størst muligt hensyn til miljøet.

Vi har særligt fokus på, at vores emballage minimerer sit aftryk i naturen. Al udgående emballage bliver fremstillet af genanvendelige og miljøvenlige materialer.

Miljøpolitikken er vedtaget af ledelsen i november 1999 efter drøftelser med virksomhedens miljøgruppe og blandt medarbejdere i alle afdelinger.

Gyldighed

Miljøpolitikken gælder for hele virksomheden Miljøpolitikken skal efterleves af alle medarbejdere i det daglige arbejde.

Generelt

BENT BRANDT vil arbejde for, at virksomhedens drift, leverancer samt serviceydelser sker med størst muligt hensyn til det eksterne miljø.

Vi vil arbejde på, at kunne tilbyde de mest miljørigtige løsninger på markedet.

Lovgivning

Den til enhver tid gældende lovgivning samt øvrige bindende forpligtelser vi er underlagt eller har tilsluttet os skal følges, herunder love og regler og bekendtgørelser om det eksterne miljø.

Endelig prioriterer virksomheden den enkelte medarbejders sundhed og arbejdsmiljø blandt andet gennem arbejdspladsvurderinger.

Forhold til samfundet

Bent Brandt as skal drives på en miljømæssig forsvarlig måde, hvor vi ønsker at beskytte miljøet, herunder forebygge den forurening der kan forekomme i forbindelse med virksomhedens drift.

Udvikling af virksomhedens produktsortiment, salgs- og servicepolitik

Gennem dialog med myndigheder, leverandører, kunder og andre interessenter ønsker vi at fremme tilgængeligheden af miljøvenlige produkter.

Udvikling i virksomhedens produktsortiment og salgs- og servicepolitik skal ske ud fra miljøhensyn, under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder.

Virksomheden lægger vægt på at fastholde et højt kvalitetsniveau.

Ledelsesgrundlag

Troværdighed, kvalitet og handlekraft er de vigtigste elementer for Bent Brandt as.

Kvalitet og fleksibilitet har højeste prioritet, da det er virksomhedens eksistensgrundlag. Ledelsen vil gennem motivering og træning sikre at alle medarbejderne har den fornødne viden til at kunne overholde miljøpolitikken og rådgive kunderne om de mest miljørigtige produkter.

Procedure for revision af miljøpolitik

Medarbejderne har gennem den interne miljøgruppe og afdelingsmøder været involveret i drøftelse af miljøpolitikken, miljømålsætning, mål og miljøhandlingsplan, og ledelsen vil sikre, at medarbejderne til stadighed er bekendt med virksomhedens miljøpolitik. Bent Brandt as vil desuden offentliggøre sin miljøpolitik over for nuværende og kommende kunder og leverandører, samt evt. opnå pressedækning heraf i relevante dagblade og tidsskrifter. På opfordring tilsendes vores miljøpolitik til hvem der måtte have interesse.

Miljømål og plan for at nå dem

I overensstemmelse med Bent Brandt as’ ønsker om kvalitetsniveau, fleksibilitet samt miljøpolitik, er det lederens forpligtigelse at sikre, at virksomhedens miljøbelastning er så lille som mulig og overholder gældende lovgivning samt øvrige bindende forpligtelser. Formålet med miljøstyringssystemet er at reducere de miljømæssige belastninger ud over lovgivningskravet.

Ledergruppen vil forbedre de miljømæssige forhold i virksomhedens aktiviteter ved at:

  • Stille konkrete miljøkrav til leverandører
  • Optimere salgs- og servicepolitik ud fra et overordnet ønske om at tilbyde kunden muligheden for valg af miljøvenlige produkter
  • Orientere leverandører om virksomhedens miljøpolitik
  • Fremskaffe miljødokumentation fra leverandører for væsentlige dele af varesortimentet
  • Orientere og motivere medarbejderne til at arbejde for den miljøpolitiske målsætning
  • Nedbringe miljøbelastningen som følge af virksomhedens drift og transportforbrug mest muligt

Download miljøcertifikat her.